Høring. Areal- og biomasseendring, lokalitet Grasholman. Lovundlaks AS

Lovundlaks AS har søkt om areal- og biomasseendring på lokalitet Grasholman. Søknaden ligger nå ute til høring.

I henhold til lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter legges følgende søknad ut til offentlig ettersyn:

Søknad akvakultur i Lurøy kommune i Nordland
Søker: Lovundlaks AS org. nr. 940 333 067
Søknaden gjelder: Areal- og biomasseendring
Søkt størrelse: 5460 tonn MTB
Lokalitet: Grasholman
Koordinater: Midtpunkt anlegg N 66º20,934` Ø 12º46,663`
Midtpunkt fôringsflåte N 66º20,903` Ø 12º47,147`
Kontaktadresse: teknisk@luroy.kommune.no

søknaden ligger til ettersyn i 1 mnd fra kunngjøring,  til og med den 3. januar 2020. 

Eventuelle merknader på lokalitetsplasseringen må fremmes skriftlig og oversendes kommunen innen den 3. januar.

Adresse: Lurøy kommune, teknisk etat, Sjyskjærveien 2, 8750 Tonnes evt epost: teknisk@luroy.kommune.no

ved spørsmål så ta kontakt med Vaidotas Suveizdis, tlf. 75091600, mail vaidas.suveizdis@luroy.kommune.no 

vedlegg til søknaden:

- følgebrev fra Nordland fylkeskommune datert 22.11.19 (PDF, 228 kB)

- søknadsskjema (PDF, 725 kB)

- vannstrømmålinger (PDF, 10 MB)

- supplerende opplysninger (PDF, 333 kB)

- posisjoner, kart og skisser (PDF, 5 MB)

- forundersøkelse (PDF, 7 MB)

- B- undersøkelse (PDF, 3 MB)

- C - undersøkelse (PDF, 10 MB)

- internkontroll og prosedyrer (PDF, 206 kB)