Høring. Areal- og biomasseendring på lokalitet Ørnes. Kvarøy Fiskeoppdrett AS

Kvarøy Fiskeoppdrett har søkt om areal- og biomasseendring på lokalitet Ørnes. Søknaden ligger nå ute til høring.

I henhold til lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter legges følgende søknad ut til offentlig ettersyn:

Søknad akvakultur i Lurøy kommune i Nordland
Søker: Kvarøy Fiskeoppdrett AS org. nr. 947 672 134
Søknaden gjelder: areal- og biomasseendring
Søkt størrelse: 3900 tonn MTB
Lokalitet: Ørnes
Koordinater: Midtpunkt anlegg N 66º25,252` Ø 13º01,099`
Midtpunkt fôringsflåte N 66º25,171` Ø 13º01,236`
Kontaktadresse: teknisk@luroy.kommune.no

søknaden ligger til ettersyn i 1 mnd fra kunngjøring, dvs til og med den 7. desember 2019. 

Eventuelle merknader på lokalitetsplasseringen må fremmes skriftlig og oversendes kommunen innen den 7. desember.

Adresse: Lurøy kommune, teknisk etat, Sjyskjærveien 2, 8750 Tonnes evt epost: teknisk@luroy.kommune.no

ved spørsmål så ta kontakt med Vaidotas Suveizdis, tlf. 75091600, mail vaidas.suveizdis@luroy.kommune.no 

vedlegg til søknaden:

- følgebrev fra Nordland fylkeskommune datert 05.11.19 (PDF, 426 kB)

- søknadsskjema (PDF, 2 MB)

- bakgrunn for søknad (PDF, 178 kB)

- supplerende opplysninger (PDF, 4 MB)

- kart (PDF, 404 kB)sjøkart (PDF, 476 kB)plankart (PDF, 258 kB)

- forundersøkelse (PDF, 15 MB)

- B- undersøkelse (PDF, 4 MB)

- C - undersøkelse (PDF, 3 MB)

- bløtbunnundersøkelse (PDF, 4 MB)

- lokalitetsundersøkelse (PDF, 5 MB)

- kvalitetsikkerhet og beredskap (PDF, 255 kB)

- strømmålinger (PDF, 5 MB)