Høring: Endring av art ved akvakulturlokalitet Moflaget. Tilleggsopplysninger

Atlantic Lumpus AS har søkt om endring av art ved akvakulturlokalitet Moflaget. Søknaden ligger nå ute til høring.

I henhold til lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter legges følgende søknad ut til offentlig ettersyn:

Søknad akvakultur i Lurøy kommune i Nordland

Søker: Atlantic Lumpus org. 913 712 889

Søknaden gjelder: Endring av art ved akvakulturlokalitet

Søkt størrelse: fôrforbruk på 72 tonn per år (60 tonn MTB og 1000 stk stamfisk)

Lokalitet: 34877

Koordinater: Midtpunkt anlegg N 66º22,100` Ø 12º35,117`

Kontaktadresse: teknisk@luroy.kommune.no

søknaden ligger til ettersyn i 1 mnd fra kunngjøring, dvs til og med den 18. juli 2019. 

Eventuelle merknader på lokalitetsplasseringen må fremmes skriftlig og oversendes kommunen innen den 18. juli.

Adresse: Lurøy kommune, teknisk etat, Sjyskjærveien 2, 8750 Tonnes evt epost: teknisk@luroy.kommune.no

ved spørsmål så ta kontakt med Atle Henriksen tlf 75091600, mail atle.henriksen@luroy.kommune.no 

vedlegg til søknaden:

- følgebrev fra Nordland fylkeskommune datert 19.03.19 (PDF, 423 kB)

- søknadsskjema (PDF, 664 kB)

- kart (PDF, 978 kB)

- brev fra Nordland fylkeskommune datert 20.06.2019. Ettersendelse av opplysninger (PDF, 325 kB)

- brev fra Atlantic Lumpus (PDF, 1012 kB)