Høring: Søknad om ny oppdrettslokalitet Varpet

Nova Sea AS har søkt om ny oppdrettslokalitet i Varpet. Søknaden ligger nå ute til høring

I henhold til lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter legges følgende søknad ut til offentlig ettersyn:

Søknad om akvakultur i Lurøy kommune

Søker: Nova Sea AS org. 961 056 268

Søknaden gjelder: Ny akvakulturlokalitet

Søkt størrelse: 3120 tonn

Lokalitet: Varpet

koordinater: midtpunkt anlegg N 66º19,214` Ø 13º03,349`

midtpunkt fôringsflåte N 66º19,362` Ø 13º03,347`

søknaden ligger til ettersyn i 1 mnd fra kunngjøring, dvs til og med den 22. juni 2019

Eventuelle merknader på lokalitetsplasseringen må fremmes skriftlig og oversendes kommunen innen den 22. juni

Adresse: Lurøy kommune, teknisk etat, Sjyskjærveien 2, 8750 Tonnes evt epost: teknisk@luroy.kommune.no

ved spørsmål så ta kontakt med Atle Henriksen tlf 75091600, mail atle.henriksen@luroy.kommune.no

vedlegg til søknaden: