Offentlig ettersyn. Endring reguleringsplan Varøysundet hytteområde

I medhold av plan og bygningsloven § 12–11 vedtok Lurøy formannskap den 26.11.2018 i sak 126/18 å legge forslag til endring av reguleringsplan Varøysundet hytteområde ut til offentlig ettersyn.

Reguleringsområde ligger på Røssøya, like vest for Onøy/Lurøy. Hensikt med endringen er å justere grenser for område for fritidsbebyggelse slik at området er i samsvar med allerede fradelte tomter. Kommunen har også tidligere fått søknad fra en av grunneiere i reguleringsplanområdet om bygging av en anneks og et naust. Søknaden ønskes vurdert som del av reguleringsarbeidet. Planarbeidet vurderes å ikke falle under forskrift om konsekvensutredningen.

Plandokumentene kan åpnes her:

Forslag til reguleringsplankart (PDF, 3 MB), forslag til endring av reguleringsbestemmelser (PDF, 65 kB), planbeskrivelse (PDF, 777 kB), saksfremlegg (PDF, 316 kB).

Planen ligger til offentlig ettersyn frem til den 11. februar 2019 ved Lurøy kommune, Teknisk etat. Ønskes flere opplysninger om planen så kontakt Lurøy kommune på tlf 75 09 16 00, evt. e-post teknisk@luroy.kommune.no. Høringsuttalelse sendes til: Lurøy kommune, Sjyskjærveien 2, 8750 Tonnes, epost teknisk@luroy.kommune.no innen den 11.02.2019.