Offentlig ettersyn. Kommunedelplan Aldersund

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §11-14 vedtok Lurøy formannskap som det faste planutvalget den 11.12.2019 i sak 114/19, at kommunedelplan Aldersund legges ut til offentlig ettersyn.

Område for kommunedelplan Aldersund omfatter hele bygda fra start tunnel Liafjellet i nord og til Kleivhalsen i sør, der gnr. 30 grenser til gnr. 29. Planområde omfatter gårdsnumre 30, 31, 32 og 33.

Planen vil fastsette rammer for utbygging av områdene i Aldersund i de kommende årene. Planforslaget legger opp til totalt 35,2 daa næringsareal. Planen omfatter også nytt areal for bygging av 28 boliger. Plandokumentene og saksfremlegg fra planens behandling i formannskapet kan åpnes her:

Plankart (PDF, 10 MB), temakart friluftsliv (PDF, 3 MB), planbeskrivelse (PDF, 2 MB), planbestemmelser (PDF, 168 kB), saksfremlegg (PDF, 5 MB), konsekvensutredning (PDF, 543 kB). Utkast til kart kommunedelplan Aldersund er også tilgjengelig på www.kommunekart.com, under lag «Kommunedelplan forslag».

Ved spørsmål om plan, så ta kontakt med Vaidotas Suveizdis, tlf. 75091600, mail vaidas.suveizdis@luroy.kommune.no. Høringsuttalelse sendes til: Lurøy kommune, Utbyggings- og næringsetaten, 8750 Tonnes,  e-post: teknisk@luroy.kommune.no innen den 15. februar 2020.  Tlf. 75 09 16 00.