Vedtatt reguleringsendring Varøysundet hytteområde

Lurøy kommunestyre har i møte den 26.06.2019, sak 12/19 vedtatt reguleringsendring «Varøysundet hytteområde» i hht plan- og bygningslovens §12-12.

Hensikt med endringen er å justere grenser for område for fritidsbebyggelse slik at området er i
samsvar med allerede fradelte tomter. Plandokumentene kan åpnes her:

Reguleringsplankart (PDF, 175 kB), reguleringsbestemmelser (PDF, 65 kB), planbeskrivelse (PDF, 779 kB), saksfremlegg (PDF, 418 kB)

Kommunestyrets vedtak kan i henhold til plan- og bygningslovens § 1-9 og 12-13, jfr. Forvaltningslovens kap. IV, påklages til departementet. Eventuelle klager sendes Lurøy kommune, Teknisk etat, Sjyskjærveien 2, 8750 Tonnes, e-post teknisk@luroy.kommune.no innen 01.08.2019.