Psykisk helse og rus

Lurøy kommune har som mål å yte gode tjenester for personer (barn, unge og voksne) med psykiske problem. Formålet er å:

 • Forebygge og behandle psykiske problem 
 • Bidra til bedre selvfølelse og livskvalitet

Tjenesten

 • Individuell samtalebehandling
 • Hjelp til medisinadministrering
 • Samarbeid med andre om best mulig tilbud for den enkelte eks: NAV, BUP, VOP, lege m.fl.
 • Heimebesøk
 • Motiveringsarbeid i forhold til arbeid og aktivitet
 • Samtaler med helsesøster, psykiatrisk sykepleier, eller lege
 • Oppfølging av hjelpetiltak over tid
 • Kartlegging av problem og behov for hjelp
 • Praktisk hjelp, råd og veiledning
 • Rus- og avhengighetsproblemer
 • Når familien/nettverket er berørt av:
  • at noen har psykiske vansker og lidelser
  • rus- og avhengighetsproblemer i familien/nettverket
  • krenkelser og vold (psykisk/fysisk)

Personer som sliter med små eller store psykiske problemer, kan selv ta kontakt med psykisk helseverntjeneste, via lege eller andre instanser. Det samme kan familie og pårørende.

Beskrivelse

Hvis du har psykiske vansker eller lidelser, har kommunen ulike tilbud som skal styrke din evne til å mestre livet. Det kan være hjelp til å finne sosiale aktiviteter, råd og veiledning både til deg og dine pårørende.

- hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.


Vedlegg

Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.

Hvis henvendelse gjelder barn under 18 år sendes søknaden sendes til:

Helsesøstertjenesten

Rådhuset

8766 Lurøy

 

Gjelder henvendelsen en voksen:

Helse- og sosialetaten, tlf. 75 09 15 50

Rådhuset

8766 Lurøy

 

Saksbehandling

Kommunen innhenter opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken, deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper. 

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, kan du klage videre til helsetilsynet i fylket.

Du kan også klage på selve utførelsen av tjenesten. Klagen sender du til kommunen eller direkte til tjenesteyteren.

Målgruppe

Personer som bor hjemme og som har psykiske utfordringer

Kriterier/vilkår

Det er ditt behov som avgjør om du vil kunne motta tjenesten.

Dette er en lovpålagt tjeneste.

Kontakt

Sentralbord Helse, sosial og omsorg

Adresse

Rådhuset

Onøyveien 14

8766 Lurøy

Åpningstider

Mandag - fredag:

09.00 - 15.00