Høring: Ny politivedtekt for Lurøy kommune

Politidirektoratet har utarbeidet en ny normalpolitivedtekt (Rundskriv 02/2018 datert 13.02.2018),  med kommenterer, for kommunene. Ut fra Politidirektoratets normalvedtekt skal kommunene utarbeide forslag til vedtekt som ved behov er tilpasset lokale forhold.

Formannskapet i Lurøy har behandlet forslaget til ny politivedtekt, og vedtatt en åpen høring. Lokalutvalgene og andre interesserte bes om å komme med innspill.

Frist for å komme med eventuelle innspill til saken er den 12. oktober 2018. Innspill sendes teknisk.etat@luroy.kommune.no, eventuelt per post: Teknisk etat, Sjyskjærveien 2, 8750 Tonnes.

For mer informasjon: