Slik foregår budsjettprosessen

For å kunne fremlegge en gjennomarbeidet økonomiplan og budsjett, følger Lurøy kommune nedenforstående plan.
Datoene er for budsjettprosessen 2019.

 • Medio mai 18 - Skriv fra ordfører/rådmann til politiske partier, lokalutvalg og kirkeverge om innspill/administrative analyser til budsjettarbeidet. Høringsparter: Politiske parti og lokalutvalg.
 • 18. juni 18 - Frist innspill/administrative analyser.
 • 27. juni 18 - Kommunestyret velger ut administrative analyser for bestilling fra administrasjonen.
 • Medio juli 18 - Rådmannens foreløpige budsjettrundskriv sendes ut. Høringsparter: Politiske parti, lokalutvalg og fagforeninger.
 • 5. september 18 - Frist for eventuelle innspill til budsjettrundskrivet før politisk behandling.
 • 26. september 18 - Fellesmøte formannskap og ledergruppe med fordeling av budsjettrammer for driften 2019. Vurdering av eventuelle nye innspill til budsjettbehandlingen.
 • 1. og 2. november 18 - Arbeidsdugnad mellom politikere og administrasjon vedrørende årsbudsjett og økonomiplan.
 • 21. november 18 - Rådmannens presentasjon (streames) av økonomiplan 2019-2022 og årsbudsjett 2019.
 • 26. november 18 - Formannskapet behandler forslag til budsjett og økonomiplan.
 • 28. november 18 - Arbeidsmiljøutvalg, eldreråd og ungdomsråd behandler budsjettforslaget.
 • 12. desember 18 - Kommunestyret vedtar budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022.