Lurøy Ungdomsråd

Barn og ungdom skal ha mulighet til aktiv deltakelse og medvirkning i utforming og gjennomføring av barne - og ungdomspolitikken på alle forvaltningsnivå.

Lurøy ungdomsråd består av valgte representanter fra 

Lurøy kommunes målsetting
Å skape gode levevilkår for innbyggerne i Lurøy bygd på kvalitet, trygghet og trivsel

Handlingsplanen har som satsingsområde
Bygdeutvikling med vekt på barn og unge

Strategiske valg for å nå disse mål
Oppretting av ungdomsråd
- Sikre barn og unge som prioritert område i kommunen
- Opprette egne tiltaksmidler disponert av ungdomsrådet
- Ta barn og unges ønsker i samfunnsutviklingen på alvor
- Gi barn og unge mulighet til å medvirkning i alle saker som berører dem.

Møterett innføres for ungdomsrådets medlemmer
En representant fra ungdomsrådet skal ha møterett i alle saker i kommunestyret (fortrinnsvis leder/nestleder)

- Redegjøre for ungdomsrådets syn i enkeltsaker som er av spesiell interesse for ungdom (etter avtale med ordfører og før kommunestyremøtet settes)

- Kretsens ungdomsrådsrepresentant inngår som en fast del av lokalutvalgets
styre med tale og forslagsrett

Høringsinstans
Ungdomsrådet skal være høringsinstans i alle saker som angår ungdom


Arbeidsoppgaver for rådet- Øke trivselen for ungdom i Lurøy
- Bidra til at barn-/unges interesser blir ivaretatt i forbindelse med saker som er til administrativ og politisk behandling
- Skape identitet for ungdom til egen kommune. Dette gjelder utdanning/arbeidsplasser og fritidstilbud.
- Skape kontakt mellom ungdom fra ulike steder i kommunen
- Ta initiativ i saker som opptar ungdom
- Forvalte de midler kommunestyret avsetter i budsjettet til rådets disposisjon
- Markedsføre Lurøy ungdomsråd som ”ungdommens eget organ”
- Holde seg orientert om politisk aktivitet i kommunen

Forberedelse av saker- Alle kan foreslå saker til ungdomsrådet
- Sakene skal meldes til sekretariatet for rådet. Lurøy kommune v/Bibliote-og kultursjef har ansvar for sekretariat til ungdomsrådet og sørger for en forvaltningsmessig oppfølging av sakene.