Lurøy kommune vurderer å videreføre skuddpremie på rødrev og mink, og innføre skuddpremie på kråke.

Høringsbrev  (PDF, 163 kB), forslag til forskrift  (PDF, 93 kB), og  samlet saksframstilling (PDF, 280 kB)er sendt til høring til lokalutvalg, landbruksorganisasjoner, havbruksnæringen og fiskerlag i Lurøy kommune, samt til Nordland fylkeskommune. Også andre kan gi innspill i saken.
 

Politidirektoratet har utarbeidet en ny normalpolitivedtekt (Rundskriv 02/2018 datert 13.02.2018),  med kommenterer, for kommunene. Ut fra Politidirektoratets normalvedtekt skal kommunene utarbeide forslag til vedtekt som ved behov er tilpasset lokale forhold.

Kommunestyret i Lurøy behandlet 07.10.15 sak om "Ny fremtidig helsetjeneste/legetjeneste" (K-sak 38/15). Det ble i saken vedtatt at det skulle foretas evaluering innen juni 2016. Prosessen med gjennomføring av vedtaket til en desentralisert legemodell har imidlertid tatt lengre tid enn forutsatt. Det har i 2015/2016 vært brukt mye tid og ressurser på å etablere nye rutiner for drift av utekontorene og informasjon/opplæring av nye leger og helsesekretærer. Strukturen i ny desentralisert modell er nå på plass og evaluering av legetjenesten skal opp til politisk behandling i desember.

 

I forkant av anbudsutlysning av båtrutene Nex I, Nex II, Væran, Ytre Gildeskål og Helnessund gjennomfører Nordland fylkeskommune en administrativ høring knyttet til konkrete endringer i dagens drift. 

Forslaget til endring (PDF, 313 kB)er sendt til høring i berørte kommuner.